85f5c7c266c5e0cbb6bc00e02fe391afba6e1211
[openwrt-10.03/.git] / include / package-ipkg.mk
1
2 # Copyright (C) 2006,2007 OpenWrt.org
3 #
4 # This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
5 # See /LICENSE for more information.
6 #
7
8 # where to build (and put) .ipk packages
9 OPKG:= \
10   IPKG_TMP=$(TMP_DIR)/ipkg \
11   IPKG_INSTROOT=$(TARGET_DIR) \
12   IPKG_CONF_DIR=$(STAGING_DIR)/etc \
13   IPKG_OFFLINE_ROOT=$(TARGET_DIR) \
14   $(STAGING_DIR_HOST)/bin/opkg \
15         --offline-root $(TARGET_DIR) \
16         --force-depends \
17         --force-overwrite \
18         --force-postinstall \
19         --force-maintainer \
20         --add-dest root:/ \
21         --add-arch all:100 \
22         --add-arch $(ARCH_PACKAGES):200
23
24 # invoke ipkg-build with some default options
25 IPKG_BUILD:= \
26   ipkg-build -c -o 0 -g 0
27
28 IPKG_STATE_DIR:=$(TARGET_DIR)/usr/lib/opkg
29
30 define BuildIPKGVariable
31   $(call shexport,Package/$(1)/$(2))
32   $(1)_COMMANDS += var2file "$(call shvar,Package/$(1)/$(2))" $(2);
33 endef
34
35 PARENL :=(
36 PARENR :=)
37
38 dep_split=$(subst :,$(space),$(1))
39 dep_rem=$(subst !,,$(subst $(strip $(PARENL)),,$(subst $(strip $(PARENR)),,$(word 1,$(call dep_split,$(1))))))
40 dep_confvar=$(strip $(foreach cond,$(subst ||, ,$(call dep_rem,$(1))),$(CONFIG_$(cond))))
41 dep_pos=$(if $(call dep_confvar,$(1)),$(call dep_val,$(1)))
42 dep_neg=$(if $(call dep_confvar,$(1)),,$(call dep_val,$(1)))
43 dep_if=$(if $(findstring !,$(1)),$(call dep_neg,$(1)),$(call dep_pos,$(1)))
44 dep_val=$(word 2,$(call dep_split,$(1)))
45 strip_deps=$(strip $(subst +,,$(filter-out @%,$(1))))
46 filter_deps=$(foreach dep,$(call strip_deps,$(1)),$(if $(findstring :,$(dep)),$(call dep_if,$(dep)),$(dep)))
47
48 ifeq ($(DUMP),)
49   define BuildTarget/ipkg
50     IPKG_$(1):=$(PACKAGE_DIR)/$(1)_$(VERSION)_$(PKGARCH).ipk
51     IDIR_$(1):=$(PKG_BUILD_DIR)/ipkg-$(PKGARCH)/$(1)
52     INFO_$(1):=$(IPKG_STATE_DIR)/info/$(1).list
53     KEEP_$(1):=$(strip $(call Package/$(1)/conffiles))
54
55     ifeq ($(if $(VARIANT),$(BUILD_VARIANT)),$(VARIANT))
56     ifdef Package/$(1)/install
57       ifneq ($(CONFIG_PACKAGE_$(1))$(SDK)$(DEVELOPER),)
58         compile: $$(IPKG_$(1)) $(STAGING_DIR_ROOT)/stamp/.$(1)_installed
59
60         ifeq ($(CONFIG_PACKAGE_$(1)),y)
61           install: $$(INFO_$(1))
62         endif
63       else
64         compile: $(1)-disabled
65         $(1)-disabled:
66                 @echo "WARNING: skipping $(1) -- package not selected"
67       endif
68     endif
69     endif
70
71     IDEPEND_$(1):=$$(call filter_deps,$$(DEPENDS))
72   
73     $(eval $(call BuildIPKGVariable,$(1),conffiles))
74     $(eval $(call BuildIPKGVariable,$(1),preinst))
75     $(eval $(call BuildIPKGVariable,$(1),postinst))
76     $(eval $(call BuildIPKGVariable,$(1),prerm))
77     $(eval $(call BuildIPKGVariable,$(1),postrm))
78
79     $(STAGING_DIR_ROOT)/stamp/.$(1)_installed: $(STAMP_BUILT)
80         rm -rf $(STAGING_DIR_ROOT)/tmp-$(1)
81         mkdir -p $(STAGING_DIR_ROOT)/stamp $(STAGING_DIR_ROOT)/tmp-$(1)
82         $(call Package/$(1)/install,$(STAGING_DIR_ROOT)/tmp-$(1))
83         $(call Package/$(1)/install_lib,$(STAGING_DIR_ROOT)/tmp-$(1))
84         $(CP) $(STAGING_DIR_ROOT)/tmp-$(1)/. $(STAGING_DIR_ROOT)/
85         rm -rf $(STAGING_DIR_ROOT)/tmp-$(1)
86         touch $$@
87
88     $$(IPKG_$(1)): $(STAMP_BUILT)
89         @rm -f $(PACKAGE_DIR)/$(1)_*
90         rm -rf $$(IDIR_$(1))
91         mkdir -p $$(IDIR_$(1))/CONTROL
92         echo "Package: $(1)" > $$(IDIR_$(1))/CONTROL/control
93         echo "Version: $(VERSION)" >> $$(IDIR_$(1))/CONTROL/control
94         ( \
95                 DEPENDS='$(EXTRA_DEPENDS)'; \
96                 for depend in $$(filter-out @%,$$(IDEPEND_$(1))); do \
97                         DEPENDS=$$$${DEPENDS:+$$$$DEPENDS, }$$$${depend##+}; \
98                 done; \
99                 echo "Depends: $$$$DEPENDS"; \
100                 echo "Provides: $(PROVIDES)"; \
101                 echo "Source: $(SOURCE)"; \
102                 echo "Section: $(SECTION)"; \
103                 echo "Status: unknown $(if $(filter hold,$(PKG_FLAGS)),hold,ok) not-installed"; \
104                 echo "Essential: $(if $(filter essential,$(PKG_FLAGS)),yes,no)"; \
105                 echo "Priority: $(PRIORITY)"; \
106                 echo "Maintainer: $(MAINTAINER)"; \
107                 echo "Architecture: $(PKGARCH)"; \
108                 echo "Installed-Size: 0"; \
109                 echo -n "Description: "; getvar $(call shvar,Package/$(1)/description) | sed -e 's,^[[:space:]]*, ,g'; \
110         ) >> $$(IDIR_$(1))/CONTROL/control
111         chmod 644 $$(IDIR_$(1))/CONTROL/control
112         (cd $$(IDIR_$(1))/CONTROL; \
113                 $($(1)_COMMANDS) \
114         )
115         $(call Package/$(1)/install,$$(IDIR_$(1)))
116         mkdir -p $(PACKAGE_DIR)
117         -find $$(IDIR_$(1)) -name 'CVS' -o -name '.svn' -o -name '.#*' | $(XARGS) rm -rf
118         $(RSTRIP) $$(IDIR_$(1))
119
120     ifneq ($$(KEEP_$(1)),)
121                 @( \
122                         keepfiles=""; \
123                         for x in $$(KEEP_$(1)); do \
124                                 [ -f "$$(IDIR_$(1))/$$$$x" ] || keepfiles="$$$${keepfiles:+$$$$keepfiles }$$$$x"; \
125                         done; \
126                         [ -z "$keepfiles" ] || { \
127                                 mkdir -p $$(IDIR_$(1))/lib/upgrade/keep.d; \
128                                 for x in $$$$keepfiles; do echo $$$$x >> $$(IDIR_$(1))/lib/upgrade/keep.d/$(1); done; \
129                         }; \
130                 )
131     endif
132
133         $(IPKG_BUILD) $$(IDIR_$(1)) $(PACKAGE_DIR)
134         @[ -f $$(IPKG_$(1)) ] || false 
135
136     $$(INFO_$(1)): $$(IPKG_$(1))
137         @[ -d $(TARGET_DIR)/tmp ] || mkdir -p $(TARGET_DIR)/tmp
138         $(OPKG) install $$(IPKG_$(1))
139         $(if $(filter-out essential,$(PKG_FLAGS)),for flag in $(filter-out essential,$(PKG_FLAGS)); do $(OPKG) flag $$$$flag $(1); done)
140
141     $(1)-clean:
142         rm -f $(PACKAGE_DIR)/$(1)_*
143
144     clean: $(1)-clean
145
146   endef
147 endif